วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การสัมมนากลุ่มสื่อฯ ครั้งที่ 1 (11 มิถุนายน 2561)

การสัมมนา กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.
          กรอบงานกลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วยการพัฒนาศึกษานิเทศก์และการพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มสื่อฯ ได้จัดทำ web site สำหรับเผยแพร่/ให้ความรู้ Online บน website : saenonline.com ไว้แล้ว ในเบื้องต้นโปรแกรมหรือบริการที่เราจะแนะนำและใช้งาน ได้แก่
  1. Google Photos/Plus
  2. Google Drive
  3.  Office online
  4. การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Class Dojo
แนวทางการดำเนินงานในอนาคตคือ สร้างกลุ่มใน facebook และทำ website กลุ่มสื่อฯ