แนวทางการปฏิบัติงาน

มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารจัดการที่ดี
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 การสร้างหรือประยุกตใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษา
คำอธิบาย 
  1. มีการสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่หลากหลายอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ภารกิจ 4 ด้าน
มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ
ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ในการเรียนรู้ที่หลากหลายของผู้เรียนให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
คำอธิบาย
  1. ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนา สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน
  2. จัดให้มีเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา
  3. สนับสนุนให้มีการพัฒนาครู เพื่อให้ครูสามารถผลิต และใช้สื่ออุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
  4. สนับสนุนครูให้มีการวิจัย พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา และนำผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้


โครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับครู
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31

ชื่อกิจกรรม
ระยะเวลา
กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับ
การจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน
พ.ย.61 - เม.ย.62 
กิจกรรมการสร้างเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและ
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา
พ.ย.61 - เม.ย.62
 กิจกรรมเวทีแข่งขันการผลิตสื่อสำหรับครู ชื่อกิจกรรม ระยะเวลา
1.ผลงานการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
2.  ผลงานการวิจัย การการผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
พ.ย.61 - ก.พ.62 
 กิจกรรมการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้โปรแกรมประยุกต์
เพื่อการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.31
พ.ย.61 - เม.ย.62