วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การสัมมนากลุ่มสื่อฯ ครั้งที่ 3 (30 ตุลาคม 2561)

การสัมมนา กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น.
วางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูสังกัด สพม.31 มีกิจกรรมในโครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
1.    กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน ดำเนินการดังนี้
1.1.     มอบครุภัณฑ์ Harddisk สื่ออิเล็กทอรนิกส์ ให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.31 ทุกโรงเรียน
1.2.     ติดตามผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนทางแบบสอบถามออนไลน์ทุกโรงเรียน และนิเทศติดตามการใช้สื่อ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระที่โรงเรียน ร้อยละ 25 โดยกำหนดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรง และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 โรง
1.3.     จัดทำวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน ประเภทสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) ของโรงเรียนในสังกัด สพม.31
2.    กิจกรรมการสร้างเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา ดำเนินการโดยสร้างกลุ่มเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 ช่องทาง ดังนี้
2.1.     กลุ่ม “เทคโนโลยีนิเทศ” ใน Facebook
2.2.     กลุ่ม “เทคโนโลยีนิเทศ” ใน Youtube channel
2.3.     Website กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ประเมินผลจากการเข้าชมและจำนวนผู้ที่ได้รับการบริการ
3.    กิจกรรมเวทีแข่งขันการผลิตสื่อสำหรับครู 2 กิจกรรม ดังนี้
3.1.     กำหนดการกิจกรรมการแข่งขัน 2 กิจกรรม ดังนี้
3.1.1.  ผลงานการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
3.1.2.  ผลงานการวิจัย การการผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.2.   กำหนดให้กิจกรรมที่ 3.1.1 และ 3.1.2 แบ่งเป็น 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 รับโล่ห์ระดับเหรียญทอง รางวัลที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบในระดับเหรียญเงิน และ รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบในระดับเหรียญทองแดง
3.3.   สรุปผลการจัดกิจกรรมจากผลงานการผลิตและพัฒนาสื่อของครูในภาพรวมของเขตพื้นที่
4.    กิจกรรมการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.31  ดำเนินการดังนี้
4.1.     สร้างแบบสอบถาม online  เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารและการจัดการศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน งานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.2.     หัวข้อในการสำรวจ คือ
4.2.1.  ชื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ หน่วยงานที่สร้าง
4.2.2.  ระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรม
4.2.3.  ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคที่พบ

การสัมมนากลุ่มสื่อฯ ครั้งที่ 2 (17 ตุลาคม 2561)

การสัมมนา กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
1.    การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ wifi) อุปกรณ์ smart phone กับ smart TV ร่วมกับ Application “Wifi Analyzer”
2.    การวางแผนกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้ office365 ได้สร้าง excel เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการแสดงผลการปฏิบัติงานในรูปแบบกราฟ
3.    วางแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยี (โครงสร้างหลักสูตร การจัดวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม และการสอนวิทยาการคำนวณ)
4.    การวิจัยเพื่อพัฒนา(รอสรุปหัวข้ออีกครั้งจากปัญหาที่พบ)
4.1.    การพัฒนาศึกษานิเทศก์
4.2.    การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครู