วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

ถอดบทเรียน

 • งานนิเทศ

  • การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2562
   1. การออกนิเทศโรงเรียน ควรทำเป็นงานประจำ  ไม่ใช่เป็นกิจกรรม
   2. กำหนดการออกนิเทศ ไม่ควรตรงกับช่วงที่มีการสอบ
  • การติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
   • เครื่องมือติดตาม บางรายการขาดความชัดเจน เช่น การติดตามโครงการพิเศษ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ไม่มีช่อง "ไม่อยู่ในโครงการ" , การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ไม่ได้จัดการเรียนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม แต่ไม่มีช่อง "ไม่อยู่ในโครงการ" 
    • เสนอแนะ : ควรตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ /ติดต่อ สพฐ. เรื่องการจัดการเรียนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม

 • งานอื่นๆ

  • คัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โควตาพิเศษ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(เด็กดีมีที่เรียน) วันที่ 3 เมษายน 2562
   • ข้อค้นพบ
    • นักเรียนนำเสนอตัวเองไม่ตรงประเด็น
    • เอกสารที่นักเรียนนำมา เป็นเอกสารตัวจริง 
   • ข้อสังเกต
    • รางวัลที่นักเรียนได้รับครอบคลุมระยะเวลานานเท่าใด
   • ข้อเสนอแนะ
    • แนะนำนักเรียนให้นำเสนอตัวเองในด้าน
     1. คุณธรรม (ทำอะไรบ้าง ได้เข้าร่วมในระดับใด และแสดงเอกสารหลักฐาน เช่น ใบประกาศฯ เกียรติบัตร ฯลฯ)
     2. บำเพ็ญประโยชน์ (ทำอะไรบ้าง ได้เข้าร่วมในระดับใด และแสดงเอกสารหลักฐาน เช่น ใบประกาศฯ เกียรติบัตร ฯลฯ)
    • เอกสารแนะนำตัวเองของนักเรียน ต้องเป็นฉบับถ่ายสำเนา เพราะเอกสารนั้นต้องเก็บไว้กับคณะกรรมการ
   • ปัญหา นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ไม่ไปรายงานตัวที่ ม.ราชภัฏ ทำให้จำนวนโควตาที่ได้รับในปีถัดไป ลดลง
   • หมายเหตุ คะแนนด้านคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เรียงลำดับดังนี้ 

ระดับ คะแนน
ประเทศ10
ภาค 9
จังหวัด8
เขตพื้นที่7
โรงเรียน6
อื่น ๆ5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น