วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562

ถอดบทเรียน

 • งานนิเทศ

  • การนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 21 - 31 มกราคม 2562
   1. การออกนิเทศโรงเรียน ควรทำเป็นงานประจำ  ไม่ใช่เป็นกิจกรรม
   2. กำหนดการออกนิเทศ ไม่ควรตรงกับช่วงที่มีการสอบ
  • การติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 16 พฤษภาคม 2562
   • เครื่องมือติดตาม บางรายการขาดความชัดเจน เช่น การติดตามโครงการพิเศษ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ไม่มีช่อง "ไม่อยู่ในโครงการ" , การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ซึ่งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ไม่ได้จัดการเรียนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม แต่ไม่มีช่อง "ไม่อยู่ในโครงการ" 
    • เสนอแนะ : ควรตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่อยู่ในโครงการ /ติดต่อ สพฐ. เรื่องการจัดการเรียนแบบทางไกลผ่านดาวเทียม

 • งานอื่นๆ

  • คัดเลือกเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โควตาพิเศษ โครงการส่งเสริมผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์(เด็กดีมีที่เรียน) วันที่ 3 เมษายน 2562
   • ข้อค้นพบ
    • นักเรียนนำเสนอตัวเองไม่ตรงประเด็น
    • เอกสารที่นักเรียนนำมา เป็นเอกสารตัวจริง 
   • ข้อสังเกต
    • รางวัลที่นักเรียนได้รับครอบคลุมระยะเวลานานเท่าใด
   • ข้อเสนอแนะ
    • แนะนำนักเรียนให้นำเสนอตัวเองในด้าน
     1. คุณธรรม (ทำอะไรบ้าง ได้เข้าร่วมในระดับใด และแสดงเอกสารหลักฐาน เช่น ใบประกาศฯ เกียรติบัตร ฯลฯ)
     2. บำเพ็ญประโยชน์ (ทำอะไรบ้าง ได้เข้าร่วมในระดับใด และแสดงเอกสารหลักฐาน เช่น ใบประกาศฯ เกียรติบัตร ฯลฯ)
    • เอกสารแนะนำตัวเองของนักเรียน ต้องเป็นฉบับถ่ายสำเนา เพราะเอกสารนั้นต้องเก็บไว้กับคณะกรรมการ
   • ปัญหา นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก ไม่ไปรายงานตัวที่ ม.ราชภัฏ ทำให้จำนวนโควตาที่ได้รับในปีถัดไป ลดลง
   • หมายเหตุ คะแนนด้านคุณธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เรียงลำดับดังนี้ 

ระดับ คะแนน
ประเทศ10
ภาค 9
จังหวัด8
เขตพื้นที่7
โรงเรียน6
อื่น ๆ5

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การสัมมนากลุ่มสื่อฯ ครั้งที่ 3 (30 ตุลาคม 2561)

การสัมมนา กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น.
วางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูสังกัด สพม.31 มีกิจกรรมในโครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
1.    กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน ดำเนินการดังนี้
1.1.     มอบครุภัณฑ์ Harddisk สื่ออิเล็กทอรนิกส์ ให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.31 ทุกโรงเรียน
1.2.     ติดตามผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนทางแบบสอบถามออนไลน์ทุกโรงเรียน และนิเทศติดตามการใช้สื่อ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระที่โรงเรียน ร้อยละ 25 โดยกำหนดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรง และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 โรง
1.3.     จัดทำวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน ประเภทสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) ของโรงเรียนในสังกัด สพม.31
2.    กิจกรรมการสร้างเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา ดำเนินการโดยสร้างกลุ่มเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 ช่องทาง ดังนี้
2.1.     กลุ่ม “เทคโนโลยีนิเทศ” ใน Facebook
2.2.     กลุ่ม “เทคโนโลยีนิเทศ” ใน Youtube channel
2.3.     Website กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ประเมินผลจากการเข้าชมและจำนวนผู้ที่ได้รับการบริการ
3.    กิจกรรมเวทีแข่งขันการผลิตสื่อสำหรับครู 2 กิจกรรม ดังนี้
3.1.     กำหนดการกิจกรรมการแข่งขัน 2 กิจกรรม ดังนี้
3.1.1.  ผลงานการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
3.1.2.  ผลงานการวิจัย การการผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.2.   กำหนดให้กิจกรรมที่ 3.1.1 และ 3.1.2 แบ่งเป็น 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 รับโล่ห์ระดับเหรียญทอง รางวัลที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบในระดับเหรียญเงิน และ รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบในระดับเหรียญทองแดง
3.3.   สรุปผลการจัดกิจกรรมจากผลงานการผลิตและพัฒนาสื่อของครูในภาพรวมของเขตพื้นที่
4.    กิจกรรมการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.31  ดำเนินการดังนี้
4.1.     สร้างแบบสอบถาม online  เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารและการจัดการศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน งานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.2.     หัวข้อในการสำรวจ คือ
4.2.1.  ชื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ หน่วยงานที่สร้าง
4.2.2.  ระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรม
4.2.3.  ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคที่พบ

การสัมมนากลุ่มสื่อฯ ครั้งที่ 2 (17 ตุลาคม 2561)

การสัมมนา กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
1.    การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ wifi) อุปกรณ์ smart phone กับ smart TV ร่วมกับ Application “Wifi Analyzer”
2.    การวางแผนกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้ office365 ได้สร้าง excel เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการแสดงผลการปฏิบัติงานในรูปแบบกราฟ
3.    วางแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยี (โครงสร้างหลักสูตร การจัดวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม และการสอนวิทยาการคำนวณ)
4.    การวิจัยเพื่อพัฒนา(รอสรุปหัวข้ออีกครั้งจากปัญหาที่พบ)
4.1.    การพัฒนาศึกษานิเทศก์
4.2.    การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครู

วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561

การสัมมนากลุ่มสื่อฯ ครั้งที่ 1 (11 มิถุนายน 2561)

การสัมมนา กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น.
          กรอบงานกลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ประกอบด้วยการพัฒนาศึกษานิเทศก์และการพัฒนาครูผู้สอน ให้มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงาน ซึ่งกลุ่มสื่อฯ ได้จัดทำ web site สำหรับเผยแพร่/ให้ความรู้ Online บน website : saenonline.com ไว้แล้ว ในเบื้องต้นโปรแกรมหรือบริการที่เราจะแนะนำและใช้งาน ได้แก่
 1. Google Photos/Plus
 2. Google Drive
 3.  Office online
 4. การบริหารจัดการห้องเรียนด้วย Class Dojo
แนวทางการดำเนินงานในอนาคตคือ สร้างกลุ่มใน facebook และทำ website กลุ่มสื่อฯ