วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การสัมมนากลุ่มสื่อฯ ครั้งที่ 2 (17 ตุลาคม 2561)

การสัมมนา กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น.
1.    การพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี เรื่อง การเชื่อมต่ออุปกรณ์ไร้สาย (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ในระบบ wifi) อุปกรณ์ smart phone กับ smart TV ร่วมกับ Application “Wifi Analyzer”
2.    การวางแผนกระบวนการทำงานกลุ่มโดยใช้ office365 ได้สร้าง excel เพื่อบันทึกการปฏิบัติงานรายบุคคลและรายกลุ่ม มีการแสดงผลการปฏิบัติงานในรูปแบบกราฟ
3.    วางแผนการนิเทศการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 4 เทคโนโลยี (โครงสร้างหลักสูตร การจัดวิชาพื้นฐานและวิชาเพิ่มเติม และการสอนวิทยาการคำนวณ)
4.    การวิจัยเพื่อพัฒนา(รอสรุปหัวข้ออีกครั้งจากปัญหาที่พบ)
4.1.    การพัฒนาศึกษานิเทศก์
4.2.    การพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนของครู

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น