วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การสัมมนากลุ่มสื่อฯ ครั้งที่ 3 (30 ตุลาคม 2561)

การสัมมนา กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 14.30 น.
วางแผนการดำเนินการโครงการพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับครูสังกัด สพม.31 มีกิจกรรมในโครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้
1.    กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษามีการผลิต จัดหา และพัฒนาสื่อ เครื่องมืออุปกรณ์ที่หลากหลาย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้และความแตกต่างของผู้เรียน ดำเนินการดังนี้
1.1.     มอบครุภัณฑ์ Harddisk สื่ออิเล็กทอรนิกส์ ให้สถานศึกษาในสังกัด สพม.31 ทุกโรงเรียน
1.2.     ติดตามผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดการเรียนการสอนทางแบบสอบถามออนไลน์ทุกโรงเรียน และนิเทศติดตามการใช้สื่อ DLIT ในการจัดการเรียนการสอน 5 กลุ่มสาระที่โรงเรียน ร้อยละ 25 โดยกำหนดเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 3 โรง โรงเรียนขนาดกลาง จำนวน 3 โรง และโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน 4 โรง
1.3.     จัดทำวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเรียนการสอน ประเภทสื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia Application) ของโรงเรียนในสังกัด สพม.31
2.    กิจกรรมการสร้างเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้กับครูและสถานศึกษา ดำเนินการโดยสร้างกลุ่มเครือข่ายบริการเกี่ยวกับสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3 ช่องทาง ดังนี้
2.1.     กลุ่ม “เทคโนโลยีนิเทศ” ใน Facebook
2.2.     กลุ่ม “เทคโนโลยีนิเทศ” ใน Youtube channel
2.3.     Website กลุ่มสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
ประเมินผลจากการเข้าชมและจำนวนผู้ที่ได้รับการบริการ
3.    กิจกรรมเวทีแข่งขันการผลิตสื่อสำหรับครู 2 กิจกรรม ดังนี้
3.1.     กำหนดการกิจกรรมการแข่งขัน 2 กิจกรรม ดังนี้
3.1.1.  ผลงานการผลิตสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการศึกษา
3.1.2.  ผลงานการวิจัย การการผลิต/พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
3.2.   กำหนดให้กิจกรรมที่ 3.1.1 และ 3.1.2 แบ่งเป็น 3 รางวัล คือ รางวัลที่ 1 รับโล่ห์ระดับเหรียญทอง รางวัลที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบในระดับเหรียญเงิน และ รางวัลที่ 3 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมกรอบในระดับเหรียญทองแดง
3.3.   สรุปผลการจัดกิจกรรมจากผลงานการผลิตและพัฒนาสื่อของครูในภาพรวมของเขตพื้นที่
4.    กิจกรรมการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพม.31  ดำเนินการดังนี้
4.1.     สร้างแบบสอบถาม online  เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์ในการบริหารและการจัดการศึกษา 6 ด้าน ได้แก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ งานบริหารทั่วไป งานกิจการนักเรียน งานแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
4.2.     หัวข้อในการสำรวจ คือ
4.2.1.  ชื่อโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ หน่วยงานที่สร้าง
4.2.2.  ระดับความพึงพอใจต่อโปรแกรม
4.2.3.  ข้อเสนอแนะ ปัญหาอุปสรรคที่พบ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น